Søren Anthon van der Aa Kühle
Startside Op Slægtstræ Kühle-efterkommere Stamkort

 

Forældre:

Carl Nicolaus Christian von Kühle 1748-1812

Birgithe Lykke Solberg
1762- 1832

Søren Anthon van der Aa Kühle 

Født 18.4.1784 på Sandholmgård ved Blovstrød
skolegang i Bergen
Premiereløjtnant 1809. Afsked 1812 p.g.a. invaliditet, en skade i venstre skulder efter at være blevet såret ved udfaldet i Classens have 1807. Fik i 1809 Dannebrogskorset for sin heltedåd - overrakt af hans far.
Udnævt til kaptajn efter tjenesteophør.
1812 Postmester i Assens. 
Gift 1812 m. Wilhelmine Sophie Schmidt. 
Bolig i Provstigården i Assens. Han var medejer.
Senere boede han i Havnegade.

Død 17.4.1847.

 

 

 

 

Forældre:

Hans Storm Schmidt 1758-1806, Købmand, Borgerkaptajn

(Hans far: Niels Nielsen Schmidt gift med Wilhelmine Conradine Storm *1735)

Charlotte Lovise Schmidt 1761-1854 * Huusby

Wilhelmine Sophie * Schmidt 

født 23.3.1791. i Assens. Købmandsdatter.

Død 7.3.1890

 

 

 

 

Wilhelmine med barn som ung

 

Link:

 

Værker:
Kildeskrifter ang. Søren Anthon

 

Børn:

1. Hans Storm Carl Christian Kühle 1813-1851
2. Nicolai Seier Kühle  1815-1883
3.
Charlotte Lovise  Kühle  1816-1900
4.
Birgitte Emilie Gustave  Kühle  1817-1892
5. Wilhelm Savdak van der Aa Kühle  1820-1850
6. Antoinette
Sophie Kühle 1822-1892
7. Carl Frederik Kühle 1824-1826
8. Sophie Kühle 1826-1843
9. Othilia Kühle 1826-1909
10. Emma
Christine Kühle 1828-1916
11. Cai Ludvig Balkan Kühle 1829-1891


BIOGRAFI:
Slægten Kühle, dens oprindelse og historie. af Sejer Kühle 1919
Breve og andre Papirer vedrørende slægten Kühle af Sejer Kühle 1938
 

Søren Anthon van der Aa.

Han var født 18/4.1784 paa Sandholmgaard. Fadderne ved Daaben var: Jomfru Anna Cathrine Soelberg, Assessor Krefting, Grosserer Søren Lykke, Kaptajn Søren Lykke Soelberg og Carl Lykke.

Militæret
Han kom i Skole i Bergen, oplevede de store Begivenheder under Krigen og vilde være Officer ligesom Faderen, Bedstefaderen og Oldefaderen. Han blev i 1807 ved Udfaldet fra Classens Have, efter at have sendt »14 Modstridende i den anden Verden«, saaret ved tre Skud i venstre Skulder og blev taget til Fange af Englænderne. 10/1.1808 blev han Sekondløjtnant  ved nordsjællandske Landeværnsregiment, blev kort efter forsat til Norge, men samme Aar kom kan til Fyn, hvor han af Faderen som overordnet modtog Dannebrogskorset, hvorved han blev en af vore første Dannebrogsmænd. 24/4.1809 forfremmedes han til Premierløjtnant, men paa Grund af sin Invaliditet fik han sin Afsked 16/4.1812 og fik samtidig Udnævnelse som Postmester i Assens. - To Aar efter blev han ogsaa Vejer og Maaler, og derefter fik han Karakter som Kaptajn.  Kühle var dermed inde i den Stilling, han bevarede hele sit Liv. I 1814 blev han tillige Vejer og Maaler, og i 1816 fik han paany sin Afsked fra Militæretaten som Kaptajn og blev senere Krigsraad.

 Imidlertid var han i Marts 1811 bleven forlovet og l3/5 1812 gift med Wilhelmine Sophie Schmidt (f. 23/3.1791), en Datter af Købmand i Willemoes' By, Assens, Hans Storm Schmidt (f. i Assens 3/3.1758, + 14/11.1806 og Charlotte Lovise Schmidt) (* 20/10.1761, + 15/7.1854).

Der fandtes paa den Tid i Assens kun faa større Købmænd, af hvilke kan nævnes Billedhuggeren Jens Adolf Jerichaus Fader og Landskabsmaleren Dankvart Dreyers[1]; men Schmidt var vistnok den mest velstaaende. Han ejede 6 Skibe, der sejlede i udenrigsk Fart, og ikke faa Huse i Assens By; men da han i 1806 var død, paaførtes der Forretningen meget store Tab ved Krigen og særlig blev Velstanden medtaget ved Statsbankerotten. - Derfor var det under temmelig smaa Kaar, Postmesterfamilien kom til at leve, da den havde nedsat sig i den saakaldte Provstigaard, hvoraf han blev Medejer. Her var Postgaard, Klublokale og Beværtning, stor Have og i en Del Aar Bolig for Sognepræsten, Konsistorialassessor Blædel, og for Toldinspektør Sessing.

 

Hovedpostruten var Nyborg-Odense-Assens-Aarøsund. paa Landevejen kørte Postvognene med Breve og Passagerer. I en Del Aar anvendte man Kugleposten til Brev- og pengeforsendelser, der var indlagt i godt 2 Alen lange Lædersække. En Karl bragte Brevene i Byen. Han benyttedes ellers til forskelligt Hjemmearbejde. F. Eks. satte han Themaskinen paa Bordet, vaskede Knive og Gafler og pudsede Metalgenstande. Til hele Oplandet afhentedes Posten af private, som Regel gamle Landposter, som ogsaa havde andet Ærinde i Byen. Over Bæltet førte ikke blot Ruten til Aarøsund, men en Del Skibe gik til andre Havne. Som en enkelt Begivenhed, der satte Byen i Oprør, kan nævnes, at 25/7.1838 saa man i Assens den første Dampskib »Maagen«, som derefter kom til at sejle paa Ruten til Aabenraa.

Livet i Assens var ikke meget afvekslende. Man tog om Sommeren, naar Søndagen skulde fejres, med »Fodermændene« ud til Frederiksgave, og engang imellem saa langt som til Ensomhed i Heden Sogn, hvor »Onkel Warberg«[2] var Godsforvalter under Grevskabet Muckadell. Senere fik ogsaa Hellerup og efter 1863 Nislevgaard ved Otterup saa megen Interesse, at man tog dertil. -

For Børnene mærkedes de økonomiske Vanskeligheder snart. For de ældste havde der været Raad til Huslærer, men senere maatte man opgive det, og det kneb med at faa Sønnerne paa Kadetskolen. Den næstældste, Seier, lykkedes det at faa ind, men den yngste, Wilhelm, følte sig allerede tidligt saa usikker, at han følte, at han selv måtte tage affære.  Paa Frederiksgave havde Kronprins Christian (VIII) Ophold nogle Somre i og efter hans Tronbestigelse kom Kronprins Frederik (VII) i Aarene 1841-47. Her var det Wilhelm Kühle opsøgte Prins Christian. Drengen anmodede om at blive »hans kongelige Højheds Kadet«, og da Prinsen senere ved en Gymnastikpræsentation lagde Mærke til ham, lovede han ham at afholde Udgifterne paa Landkadetakademiet.der derefter hjalp ham ind paa Landkadetakademiet,

 På Frederiksgave kom desuden Antoinette som ung Pige kørende til Prinsebal med Litsenbroder paa Bukken.

Omgangskredsen i Assens var væsentlig de derboende Embedsmænd. Foruden den gamle Major Biehl og førnævnte Kancelliraad Nellemann med Familie kan nævnes Familien Bülow. Af denne var Oberst Friedrich Chr. Mosting v. Bülow, der var Søn af den tidligere Toldinspektør i Assens, Toldkasserer til sin Død 1838 Han var Broder til Frederik VI 's nære Ven, General og Ordensrnarskal Frantz v. Bülow, som vi allerede har omtalt som Fadder til Postmester Kühles yngste Broder. Efterhaanden forsvandt dog den Kreds af Embedsmænd, der var fremgaaet af Militæret. Kühles Svaghed tog til. To Gange fik han apoplektiske Anfald, og kort før Krigen døde han 17/4.1847 og oplevede saaledes ikke at høre om Sønnernes Krigsbedrifter. Hans Hustru levede endnu i adskillige Aar i Assens, hvor hun boede sammen med Døtrene Othilia og Emma, hvoraf førstnævnte dog ca. 1876 kom i Graabrødre Kloster i Odense. - Endnu i en høj Alder var Fru Kühle rank og statelig og døde, omtrent 100 Aar gammel, 7/3.1890[3].

Senere flyttede Kühle om i Havnegade, og i 1865-74 havde Othilie v Kühle Skole i Provstigaarden, men boede hos Moderen og hertil kom yderligere, at Børneflokken blev stor. Kühles Moder og særlig den gamle Fru Schmidt boede i mange Aar hos ham, og desuden var Provstigaarden stadig Hjem for flere af Postmesterens førnævnte Søstre.

Af Børn efterlod hun sig adskillige, om hvilke vi skal fatte os i Korthed, idet vi i øvrigt vedrørende de sidste Slægtled henviser til »Slægtshaandbogen« ved Th. Hauch-Fausbøll.

Wilhelm, der blev over 3 Alen høj, blev af Faderen altid kaldt Savdak (en Forkortelse af Navnene Søren Anthon van der Aa Kühle), mens Ludvig i sine Drengeaar blev kaldt Balkan (til Minde om Russernes Overgang over Balkan i den russisk-tyrkiske Krig).

Kühle døde allerede 17/4 1847, Dagen før hans 63aars Fest kunde have været afholdt.

[1] Kammerraad Andreas Conrad Warberg, f.1796, t 11/5. 1871, gift med Wilhelmine Kühles Søster, Christine Marie Storm Schmidt, * 14/8.1800, + 16/1.1882.
[2] Schmidts Søster Agnes Hedvig (f. 19/4.1761, + 16/2.1791) havde været gift med Kunstmaler Dreyers Fader.
[3] Assens Avis 1890. Nr. 61.
 

 

horizontal rule

 

Oprettet 20. maj 2004
Webmaster: Paul Kühle, e-mail
Denne side er hostet af NETbyggeren.dk